MERSİN SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

1. Bölüm – Kuruluş Hükümleri
MADDE 01 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı : Mersin Sanayicileri Ve İş İnsanları Derneği
Derneğin Kısa Adı : MESİAD ’dır
Derneğin Merkezi : Mersin’dedir.
Derneğimizin merkezi dışında hiçbir yerde şubesi yoktur.

MADDE 02 DERNEĞİN AMACI
Derneğin Amacı, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk'ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir. Çevre ve doğanın korunması, insan sağlığını ve yaşamını tehlikeye düşürecek her türlü çalışmalara karşı kamu adına dava açmak. Sosyal, Kültürel, Turizm ve Ekonomik alanlarında her türlü projeler hazırlamak, etkinlik ve çalışmalar yapma amacını güder. 

MADDE 03 MESİAD’IN İLKELERİ 
Amacına uygun olarak 
a-)İnsan olmak gibi en üst kimliği esas alan, farklılığı zenginlik olarak gören, katılımcı anlayışı,
b-)Evrensel iş ahlakı kurallarını,
c-)Demokratik sivil toplum anlayışını,
d-)Tüm çalışmalarında akıl ve bilimin yol gösterici olduğunu,
e-)Yerel girişimlerin geliştirilmesinin önceliğini,
f-)Sermaye, emek ve girişimin birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğunu,
g-)Üretimde verimliliği,
h-)Paylaşımda adaleti,
Temel ilkeler olarak esas alır.

MADDE 04 AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE YAPACAĞI ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
Dernek amacı doğrultusunda temsil ettiği yöre / iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere,
1-)Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur; 

2-)İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapabilir 

3-)Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir; 

4-)İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir;

5-) Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir; 

6-)Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir; 

7-)Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir; 

8-)Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olabilir, gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik edebilir; 

9-)Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile iş birliği yapabilir; 

10-)Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir; 

11-)Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapabilir; 

12-)Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı iş birliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur; bu yönde faaliyetler yapar; 

13-)Uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alış verişi, iş birliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır; 

14-)Amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içinde gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şubeler ve/veya temsilcilikler açabilir; 

15-)Uluslararası faaliyette ve iş birliğinde bulunabilir, yurt dışında şube açabilir ve yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir; 

16-)İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur; 

17-)Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir; 

18-)Gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf 'a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir; 

19-)Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

20-)Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

21-) Elde edeceği kazancı üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla Anonim ortaklara iştirak edebilir; 

22-)Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet, TV gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak, kamuoyunu bilgilendirmek üzere bültenleri çıkarmak, 

23-)Kamuoyunun, çevre ve doğal hayatın korunması, kamuoyunun yaşamlarını tehlikeye sokacak her türlü çalışmalara karşı, Üyelerin hukuki haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlamak amacıyla kamu kurumu, özel ve tüzel kuruluşlar ile gerçek kişilere karşı dava açmak üzere avukatlar tutmak, kanunların ve tüzüğün vermiş olduğu yetkileri kullanmak. 

MADDE 05 DERNEK KURUCULARI :
Dernek Kurucuları şunlardır.

SIRA

ADI SAYADI

B.ADI

DOĞ.TAR

UYRUĞU

MESLEĞİ

ADRESİ

1

HÜSEYİN TOKER

İBRAHİM

1947

T.C.

İNŞ.TRZM

Silifke Cd.No:370 MERSİN

2

AHMET ŞİMŞEK

MEHMET

1950

T.C.

MÜTEAHHİT

Gazi Mh.395.Sk.Muğdat Mevki MERSİN

3

TARIK ANTALYALI

M.NEJDET

1958

T.C.

SİGORTACI

Hayfavi İşh.No:97/3  MERSİN

4

MUSA TİMUR

SABRİ

1956

T.C.

TÜCCAR

Sakarya Cd.Tatlıcı apt.No:2/1 MERSİN

5

FİKRET ÖZTÜRK

ALİ

1949

T.C.

AKY.TİCAR

Tarsus Yolu No:98 MERSİN

6

N.SERDAR DEMİRAĞ

M.ALİ

1954

T.C.

SANAYİCİ

Sanayi sitesi B-19.Blk.No:9 MERSİN

7

ALİ ŞAHİN

HÜSEYİN

1944

T.C.

MÜTEAHHİT

İsmet İnönü Blv.No:174/2 MERSİN

8

ALİ DOĞAN

VELİ

1946

T.C.

MÜTEAHHİT

GMK Blv.No:294 MERSİN

9

TAYYAR BOZDEMİR

A.OSMAN

1946

T.C.

SANAYİCİ

Mücahitler Cd.Karadaş İşh.No:55/13 MERSİN

II. Bölüm – Üyelik Hükümleri 

MADDE 6 ASİL ÜYELİK 

Derneğin amaçlarını kabul eden sanayici ve İşadamları, şirketler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, şirket üst düzey yöneticileri ve Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe asli üye olabilirler. Tüzel kişilerin üye olmaları durumunda, üyeliği kabul edilen tüzel kişiyi yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Derneğe üye olacak gerçek kişilerin medeni haklara sahip ve 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Derneğe asli üye olmak için, iki asli üye tarafından takdim edilmek gereklidir. Takdim edilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu, üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alır ve sonuç, adaya yazı ile duyurulur. Kurucular, derneğin asli üyeleridir. T.C.Vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk Vatandaşlarında bulunan ve aranan şartlarla birlikte Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. 
Asil üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakkında sahip olabilmesi için en az genel kurul toplantısından üç ay önce üye olması gerekmektedir, 

MADDE 07 FAHRİ ÜYELİK 
İlim ve İş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere, Yönetim Kurulunun (2/3) çoğunluğunun kararı ile fahri üyelik verebilir. Fahri üyeler Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanamazlar. İsterlerse aidat ödeyebilirler. 

MADDE 08 ÜYELİKTEN AYRILMA
Üyeler önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman Dernekten ayrılabilir. Dernekten çıkan veya çıkartılan üyeler, üye olarak bulundukları süre içerisinde T.M.K nun 70 Maddesi uyarınca birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdür. 

MADDE 09 ÜYELİĞE SON VERME
Aşağıdaki hallerde üye, dernekten ilişkisinin kesilmesi istemiyle, yönetim kurulunca disiplin kuruluna sevk edilir.

a-)Aidatının Yönetim Kurulunun yazılı talebine rağmen tebliğden itibaren (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler 

b-)Kanunlara ve Dernek Tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler 

c-)Yüz kızartıcı ve ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar. 

d-)(a) bendine göre Dernekten çıkarılanların Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir. Şu kadar ki üyenin birikmiş aidatları ödemeleri zorunludur. 

e-)Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek. 

MADDE 10 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:
Dernek Yönetim Kurulu Üyeliğe son verilmesi gereken üyenin durumunu yazılı gerekçesiyle Disiplin Kuruluna bildirir. Disiplin Kurulu üye hakkında gereken inceleme ve araştırmayı yaptırıp, üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkma kararını gizli oyla ve üye sayısının (2/3) çoğunluk oyu ile verilir, yazılı olarak üyeye bildirilir. 

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde dernek Yönetim kurulu aracılığı ile Genel kurula itiraz edebilir.

İtiraz ilk Genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.
İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

Çıkarılan üyenin genel kurul Tutanağında itiraz ve mahkeme hakkını kullanacağı şerhini koydurmak şartıyla, Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içerisinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları, ödenmediği takdirde Dernek Yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir. 

III. Bölüm – Yönetim Hükümleri

MADDE 11 DERNEĞİN ORGANLARI: Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir

a)Genel Kurul 
b)Yönetim Kurulu
c)Denetleme Kurulu
d)Yüksek istişare Konseyi 
e)Disiplin Kurulu. 
f)Başkanlar Konseyi.
g)Federasyon delegeleri. Dernek başka organlarda kurabilir ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev yetki ve sorumluluklarını devredemez. 

MADDE 12 GENEL KURUL
Genel Kurul, Derneğin asli üyelerinden oluşur. Her üyenin Genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Genel kurul Toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyen üyeler ile fahri üyeler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. 

Aidatlarını ödemeyen asıl üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennilerde bulunabilirler. Seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. 

GENEL KURUL TOPLANTILARI
12 - 1 Olağan Genel Kurul 
Dernek üç yılda bir, Şubat ayı içinde Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği tarihte Olağan genel Kurul Toplantısı’nı yapar. Bir defaya mahsus olarak üzere işbu tüzük değişikliğinden sonra yapılacak ilk Genel Kurul, Şubat 2018 içerisinde yapılacaktır. 

12– 2 Olağanüstü Genel kurul
a-)Olağanüstü genel kurul, Olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlanacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde Olağanüstü Toplantıya çağırır. 

b-)Dernek üye sayısının (1/5) nin görüşülecek konuyu belirten yazılı ve imzalı başvurusu, 

c-)Yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda (2/3) oy çokluğu ile alacağı kararı, 

d-)Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı, 

e-)Olağanüstü genel kurul Toplantısı, Olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz. 

f-)Olağanüstü Genel kurul yapılabilmesi için Yönetim kuruluna başvurulur. Yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerinde mahalli Sulh ve Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. 

12– 3 Çağrı Usulü 
a-)Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

b-)Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

c-)İkinci toplantıda yeterli çoğunluk aranmaz ancak ikinci toplantıya katılacak üyelerin sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye sayı toplamının iki katından aşağı olamaz. 

12 – 4 Genel Kurul Toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyeler resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri veya Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş üye kartları Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde Genel Kurul Toplantısını izleyebilirler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya Görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. 

Dernek Organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine Kimliklerini göstermelerini ve Hazirun Listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının Yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurul Gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanununun 75. maddesinin 2. fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. 

12– 5 Genel kurulun Görev ve Yetkileri 
a-)Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ile Derneğin Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak 

b-)Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak. 

c-)Çalışma dönemi Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Yüksek İstişare Konseyi üyeleri ile federasyon delegelerini seçmek 

d-)Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider Çizelgelerini, Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu aklamak. 

e-)Derneğin Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak. 

f-)Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararına karşı süresinde yapılan itirazlar hakkında karar almak. 

g-)Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi 

h-)Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışında kuruluşlara katılması veya ayrılması, bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak.

I-)Derneğin Federasyona katılma veya ayrılmasına karar vermek 

i-) Derneğin yurt içindeki kuruluşlara katılması ya da ayrılması, bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar vermek

k-)Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağılmasına karar vermek 

m-) Gerekli diğer konularda karar vermek 

MADDE 13 YÖNETİM KURULU:
a-) Yönetim Kurulu: Genel Kurulun Dernek Asil Üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçeceği (15) asil, (15) yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. 

b-)Yedek üyeler, boşalan asil üyelerin yerlerini alırlar. 

c-)Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. 

12–1-Yönetim kurulunun çalışma şekli:
a-)Yönetim Kurulu’na seçilenler, seçimi izleyen 7 gün içerisinde toplanarak gizli oyla bir başkan, dört başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ile diğer yönetim kurulu üyelerini belirler. Aynı kişi sadece bir dönem başkanlık yapar. Diğer üyeler tekrar seçilebilir. 

b-)Yönetim Kurulu en az ayda iki kez olağan toplantı ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. 

c-)Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, Yönetim kurulu tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın oyu iki oy sayılır. 

d-)Geçerli özrü olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer, yerine sıradaki ilk yedek üye alınır. 

13- 2 Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu Aşağıdaki Hususları Yerine Getirir. 

1-)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 

2-)Lüzum gördüğü takdirde çalışma usul ve tarzına tanzim maksadıyla bir yönetmenlik yapmak 

3-)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri, yıllık bütçe yönetmenliği yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel kurula sunmak ve uygulamak. 

4-)Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları (15) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek, 

5-)Dernek Tüzüğünün ve Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

6-)Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında soruşturma yapılmak üzere Disiplin Kuruluna bildirmek 

7-)Genel Kurul toplantılarını tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, gazetede ilan etmek, elektronik posta veya yazıyla üyelere duyurmak, 

8-)Üyeler arasında yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonları kurmak ve bu komisyonların verdikleri raporları inceleyip gereken kararları almak. 

9-)Kendi içinden bir Yürütme Kurulu seçmek ve yetkilendirmek. 

10-)Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek. 

11-)Ortaklık iktisadi ve sanayi işletmeleri, vakıf, kooperatif ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek. 

12-)Dernek adına taşınabilir menkul alıp veya satmaya karar vermek. 

13-)Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek. 

14-)Dernek ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile ilişkin tasarıları hazırlamak. 

15-)Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilançoya uygun olarak Derneğin mal varlığını evrak ve defterlerini teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek. 

16-)Bütçe doğrultusunda giriş aidatı, yıllık aidat ve üye katılma paylarını ve ödeme şeklini saptamak. 

17-)Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 

18-)Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek. 

19-)Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi: Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 

20-)Yüksek istişare konseyinden gelen tavsiyeleri değerlendirmek. 

21-)Kamuoyunu ilgilendir konularla ilgili dava açmak üzere Avukat tutmak, vekâletname vermek ve bizzat müdahil olmak 

13– 3Yürütme Kurulu:
a-)Yürütme Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Saymandan oluşmaktadır Yönetim Kurulunca alınan kararları, verilen yetkiler çerçevesinde dernek işlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

b-)Uzman Danışmanlık: Dernek amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak, Dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda geçici ya da sürekli olarak, mühendislik, hukuk, mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzeri alanlarda görev yapmak üzere atanan uzman danışmanlardır. Yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda, yönetim, Denetim ve hizmet komisyonuna danışmanlık yaparlar. 

c-)Hizmet Komisyonları: Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici yada sürekli olarak en az üç kişiden oluşan hizmet komisyonları kurulabilir. 

d-)Geçici Komisyonlar, Dernek Başkanı, sürekli komisyonlar Yönetim Kurulu kararı ile üyeler arasından seçilir. Hizmet komisyonları Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulu ve komitelerin karar almalarına ya da yürütme komitesine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde Yönetim Kurulunun vereceği yetkiyle uygulamalarını da yapmaya görevlendirilebilir. 

e-)Genel sekreter: Yönetim Kurulu Dernek üyeleri arasında bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter Yönetim kurulunun tabii üyesidir. 

13– 4-Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri: 

a-)Yönetim Kurulunca verilen salahiyetler çerçevesinde derneği temsil etmek. Dernek teşkilatının başı olarak derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak. 

b-)Genel Sekreter Yardımcısı (MÜDÜR) Genel Sekreter Yardımcısı, derneğin hizmet personelidir. Genel Sekretere bağlı olarak, derneğin tüm hizmetlerini yürütür. Yönetim Kurulunun lüzum gördüğü hallerde, toplantılara oy kullanma hakkı olmaksızın katılabilir. 

MADDE 14 DENETLEME KURULU
a-)Derneğin mali faaliyetleri, Genel Kurulca asil üyeler arasından üç yıl için seçilecek beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer. 

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

b-)Denetleme Kurulu derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuatla dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre heyet halinde her zaman denetim yapabilirler. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri müesseseleri ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

c)Denetim Kurulu, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yerine getirir. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplantılarda Genel kurula sunar. 

MADDE 15 DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulu, Genel Kurulun asil üyeleri arasından üç yıl için seçeceği (5) asil (5) yeden üyeden meydana gelir. Seçimden sonra (6) gün içinde ilk toplantısını yaparak kendi arasından Başkanını seçer ve çalışma şeklini tespit eder. Disiplin kurulu icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlara karar verir. 

MADDE 16 BAŞKANLAR KONSEYİ KURULU 
MESİAD Yönetim Kurulu başkanlığını ile Yüksek istişare Konseyi Başkanlığı yapmış kişilerden oluşur. Başkanlık yapanlar seçime gerek kalmadan direk olarak Başkanlar Konseyi kurulunun tabi üyesidir. Başkanlar Konseyi toplanarak kendi aralarında başkanını, Yeteri kadar Başkan Yardımcısını, Yazmanının ve Üyesini belirler. 

Başkanlar konseyi başkanlık yaptığı dönemlerde edindikleri bilgi ve deneyimlerin ışığında danışmanlık görevini yaparak yönetim kurulu çalışmalarına ve dernek faaliyetlerine katkıda bulunarak üyelere ve kamuoyuna en iyi şekilde hizmet edilmesini sağlar. 

MADDE 17 YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ
Yüksek İstişare Konseyi Derneğin en yüksek danışma organıdır. Konsey Türk sanayi ve iş hayatında geniş bilgi ve tecrübeleri ile temayüz eden dernek asil ve şeref üyeleri arasından seçilen (25) kişidir ve Genel Kurulca üç yıl için seçilir. Müddeti biten kişinin yeniden seçilmesi mümkündür. Konsey, Yönetim Kurulu eski başkanları ve dernek kurucu üyeleri ile yürürlükteki Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri konseyin tabii üyesidir. Konsey ilk toplantısında kendine bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter üye seçer. Aynı üye sadece bir dönem için (3 yıl) başkan seçilir. 

Konsey yılda en az iki defa konsey başkanının daveti ile üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konuları müzakere ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Konsey kararları istişare nitelikte olup Yönetim kurulunu bağlamaz. 

Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına, gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal veya gönüllü mesleki kuruluşlar dernek ve vakıflar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, görüş testisinde bulunmak üzere Konsey Başkanlığınca devamlı veya geçici olarak davet edebilirler. Bu kişiler konsey oylamasına katılamazlar. 

a-)Konseyin başlıca görevleri: Türk sanayi ve iş hayatının genel gidiş ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak. 

b-)Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadıyla hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak 

c-)Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikleri bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir. 

VI – Bölüm Mali Hükümler: 

MADDE 18 DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin Gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 

a-)Giriş Ödemesi: Aylık aidat Ödentisinin içinde olacak şekilde belirlenmiştir. 

b-)Yıllık Ödenti (Aidat) : Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde ön görülen ve üyeliğin devamı süresinde ödenmesi zorunlu ödentidir. Ödentiler aylık 100.- (yüz) YTL olup, günün ekonomik şartlarına göre her yıl Genel Kurulca yeniden tespit edilir. 

c-)Derneğin taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler. 

d-)Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, balo, eğlence, spor yarışması, konferans, panel ve seminer gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler. 

e-)Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar. 

f-)Ortaklıklar, iktisadi ve sanayi işletmeler, kooperatif lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler. 

g-)Diğer gelirler 

h-)Derneğin dış ülkelerden gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığı ’nın iznine tabidir. 

MADDE-19-)YARDIM VE İŞBİRLİĞİ
Dernekler tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzeri amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımlarda buluna bilir 

MADDE -20-) TUTULACAK DEFTERLER 
20-1- DERNEK AŞAĞIDA YAZILI DEFTERLERİ TUTAR
a-)Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri, aylık ya da yıllık aidatları bu deftere yazılır. Bu defterde her üye için bir sicil numarası verilir, üye ayrılsa, çıkarılsa veya ölümü halinde dahi bu numara başka birine verilemez. 

b-)Karar Defteri: Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ya da kararların yazıldığı kâğıtlar bu deftere yapıştırılır. 

c-)Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kayıt olunur. 

d-)Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarda verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 

e-)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 

f-)Alındı Belgesi Defteri: Alındı Belgelerinin serisi başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriş ve iade tarihleri, alınan tutarlar, ilgili imzaları bu deftere işlenir.

g-)Bu sayılan defterlerin İl Dernekler Müdürlüğünden veya Noterden tasdikli olması zorunludur 

20- 2-DEFTER TUTMA ESASLARI;
Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin dernekler yönetmeliğinin 31.Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. 

20-3- KAYIT USULÜ
Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. 

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır. 

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. 

Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır. 

20-4 KAYIT ZAMANI
İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;
a)işlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b)Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur. 

MADDE- 21- GELİR VE GİDERLERDE USUL 

21 -A) Gelir ve Gider Belgeleri 
Dernek Gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin Bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi belgeler ile yapılır. Ancak dernekler, gelir vergisi kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeler için vergi usulü kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu ek 13 ü düzenler. 

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri yani yardım teslim belgesi ek 14 ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ayni bağış alındı belgesi ek 15 ile kabul edilir. 

Bu belgeler, ek 13, ek 14 ve ek 15 de gösterilen biçim ve ebatta müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asil elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur. 

21 -B) Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere Dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen sürede saklı kalmak üzere kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

21 -C) İşletme Hesabı Tablosu
İşletme hesabına uygun olarak kayıt tutan dernekler yılsonlarında (31 Aralık ek 16 da gösterilen biçimde işletme hesabı tablosu düzenler. 

21- D) Alındı Belgelerinin Biçimi
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri (ek 17 de) gösterilen biçim ve ebatta Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu 50 asil ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. 

Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı 2 suret olarak da bastırılabilir. Ancak koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur. 

21- E) Alındı belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü
Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır. 

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan soma imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir. 

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan' yaprakların üzerine "İPTAL" ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır. 

21- F) Gelirlerin Teslim edilmesi
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Teslimine ilişkin hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir 

21- G) Yetki Belgesi 
Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edilebilir. Bu belge mülki amirliklere teslim edilmeyecektir. 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE-22-BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK- 3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" toplantıyı izleyen otuz gün içinde, mülki idare amirliğine bildirilir. 

Genel Kurul sonuç bildirimine;
a) Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği, 

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği Eklenir. 

Genel Kurul Toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi"ni doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde, Dernek Tüzüğünde yapılan değişiklikler de (Dernekler Yönetmeliği EK-3'te belirtilen) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ekinde, tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Derneğin, yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"ni doldurulmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini izleyen otuz gün içinde, 

Derneğin edindiği taşınmazlar (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da belirtilen)"Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurulmak suretiyle, taşınmazın tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Mahallin mülki idare amirliğine bildirilir. 

Derneğin, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alması durumunda yardım alınmadan önce mülki idari amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Yukarıda sayılan bildirimlerin yapılmasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. 

MADDE- 23-DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

MADDE -24-TAŞINMAZ MAL EDİNME
Dernekler amacını geliştirmek için genel kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla bağış ve satın alma yoluyla, taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz malları satabilir, hibe ve terk edebilir. Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren 30 gün içerisinde ek 26 da gösterilen taşınmaz mal bildirimini doldurmak suretiyle mülki idari amirine bildirmekle yükümlüdür. Bu form Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunana dernekler tarafında iki suret olarak verilir. 

MADDE- 25-DERNEĞİN SANDIK KURMASI
24 –1-Dernek 5253 sayılı Dernekler kanununun 12.maddesinde belirtilen amaç ve şartlarda yardım sandığı kurabilir.
24 –2-Derneğin ticari işletme ile iştigal etmesi.
24 –3-Dernek gayesine erişmek için, üyelerin arasında kazanç paylaşmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanununun (18) maddesi ve Medeni Kanununun (54.) maddesinin 2.fıkrasındaki şartlarda ticari işletmeler işletilebilir.

V. Bölüm – Genel Hükümler

MADDE -26-DERNEĞİN FESHİ
Genel Kurul derneğin her zaman feshine karar verebilir. Derneğin feshine karar verilebilmesi için ilk toplantıya üyelerin üçte ikisinin katılması zorunludur. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun derneğin feshi görüşülebilir. Derneğin feshiyle ilgili karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğuyla alınır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 30 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 

MADDE 27 DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYEŞEKLİ:
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm para, mal ve hakları, genel kurulca herhangi bir karar alınmadığı takdirde (tüm mal varlığı),Doğu Akdeniz Sanayicileri ve İşadamları Derneği Federasyonu (DASİFED) na devredilir. 

MADDE- 28-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
a) 0lağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme alınmışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa tüzük değişikliği görüşülebilir. Genel Kurulda tüzüğün değişen maddelerinin görüşülebilmesi için ilk toplantıya üyelerin 2/3 ünün katılması zorunludur. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 oyudur. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Tüzük değişikliği dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır. 

MADDE -29-DERNEK AMBLEMİ
Derneğin Amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik katında yapılır. 

Dernek amblemi Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. 

MADDE-30-YASAL VE İZNE BAĞLI FAALİYETLER
Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyetlerde bulunamazlar. Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyetler biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamazlar veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler. 

30– 1-Derneğimizin İzinle Kurabileceği Tesisler:
Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri yurt içi, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskûn yerler dışında, kamp tesisleri kurmaları ve işletmeleri, izin almalarına bağlıdır. Hangi tesisler için hangi merciden izin alınacağı ve izin verilmesi esas ve usulleri Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulacak, yönetmenlikte belirlenir. 

30 – 2-Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişkiler 
Derneklerin, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dışişleri Bakanlığının ve ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır. 

30 – 3-Bildiri Yayınlanması 
Dernekler, Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri beyanname veya benzeri yayınlar yapamaz ve dağıtamazlar. Yayımlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayınlanması kararına katılan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzaları bulunması şarttır. 

30- 4-Federasyon Üyeliği 
Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. 

Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilirler. 

Dernek, kendi üyelerinden alınan yıllık aidatının üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırır. 

30 -5 -Platform 
Dernekler amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilir. 

MADDE -31-TÜZÜKTE AÇIKLIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE
Bu Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler kanunu ile Türk Medeni Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

İş bu Tüzük 31 Maddeden meydana gelmektedir.